GDPR

Vážení klienti,

dnem 25. 5. 2018 nabývá účinnosti Nařízení GDPR Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné Nařízení GDPR o ochraně osobních údajů) známé pod zkratkou GDPR (dále jen "Nařízení GDPR").
Nařízení GDPR se nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních či domácích činností. Jde o čl. 2 odst. 2 písm. c) Nařízení GDPR.

SHROMAŽĎOVÁNÍ 

Rádi bychom Vám oznámili podle čl. 6 Nařízení GDPR, jaké osobní údaje fyzických osob budeme shromažďovat a o jaké právní předpisy se podle tohoto Nařízení GDPR podle našeho názoru jedná.

1) SPLNĚNÍ PRÁVNÍ POVINNOSTI PODLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ:
- článek 6 odst. 1, písm. c) Nařízení GDPR

 • Zákon č. 563/1992 Sb. o účetnictví
 • Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
 • Zákon č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb
 • Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
 • Zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních
 • Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád
 • Zákon č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti
 • Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Tento výčet zákonných předpisů nemusí být konečný. Pokud právní předpis ukládá shromažďování údajů, musí být námi shromažďovány.
Zcela určitě se ve shromažďovaných údajích z osobních údajů bude objevovat jméno, příjmení, sídlo firmy - bydliště včetně PSČ, DIČ, ve kterém je zjistitelné rodné číslo.
Archivační lhůta je podle ustanovení, která platí pro tyto právní předpisy, obvykle 5 až 10 let.

1) OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM SPRÁVCE
- článek 6 odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR

2.1 fyzické osoby, které zastupují Vaši firmu
V rámci naší činnosti, mohou být u nás zaznamenány osobní údaje, které patří dalším fyzickým osobám, Vašim zaměstnancům, případně spolupracovníkům, které jste nám uvedli nebo nám uvedete. Jedná se o fyzické osoby, které jsou osobami kontaktními a se kterými máme spolupracovat nebo jim přímo poskytovat naše služby a produkty.
Jedná se zejména o jméno, příjmení, telefon, adresa, email, tyto údaje si určujete sami a je potřeba zvažovat, jaké údaje nám za tyto osoby poskytnete.
Údaje o těchto osobách budeme shromažďovat po dobu spolupráce s vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu dalších pěti let pro účely zpětného kontaktování v případě potřeby.

2.2 telefon
Jako náš oprávněný zájem evidujeme u fyzických osob telefon (telefony), abychom mohli kontaktovat Vás v případě jakékoliv komplikace, která vznikne při užívání našich služeb (i zdarma) nebo prodeje našeho zboží. Důvodem je také skutečnost, abychom si mohli ověřit totožnost volajícího.
Údaje budeme shromažďovat po dobu spolupráce s vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu pěti let.

Za zákazníka je považován každý, kdo zakoupil náš produkt či službu.

1) ZPRACOVÁNÍ NEZBYTNÉ PRO PLNĚNÍ SMLOUVY - FYZICKÉ OSOBY
- článek 6 odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR

V návaznosti na naši smlouvu budeme shromažďovat údaje o odběrech zboží a služeb, abychom mohli podle ustanovení smlouvy vyčíslit dohodnuté bonusy a případné další věrnostní programy, které poskytujeme.
Údaje budeme shromažďovat po dobu spolupráce s vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu pěti let.

2) ZÁJEM, KTERÝ JE PODROBENÝ SOUHLASU - fyzické osoby
- článek 6 odst. 1, písm. a) Nařízení GDPR

4.1 Natáčení, fotografování
Jako zájem, který je třeba podrobit souhlasu, je fotografování a natáčení fyzické osoby takovým způsobem, že lze osobu identifikovat. Fotografie slouží pro reklamní účely, tedy propagování daného produktu nebo naší firmy, mohou být umístěny do reklamních produktů, na web, v prostoru firmy na zdech.
Natáčení slouží jako reklama produktu, může být použito v reklamních rozesílkách nebo přímo na webu (webech) firmy.
Fotografie a natočené spoty mohou budeme uchovávat po dobu pěti let

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

V pravidelných intervalech přezkoumáváme rizika informační bezpečnosti, které souvisí se zpracováním osobních údajů.

Dále jsme zavedli následovná opatření:

 • Naše data jsou zabezpečena dostatečně silnými hesly (s dostatečnou délkou, kombinací písmen malých, velkých i číslic) a není možné se k nim bez znalosti těchto hesel dostat.
 • Přijali jsme interní směrnici na práci s osobními údaji, zahrnující osobní odpovědnost, bezpečnost při práci s nimi a další.
 • Na ochranu osobních údajů naše zaměstnance pravidelně školíme.

MLČENLIVOST NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

K Vašim datům se dostanou jen naši zaměstnanci, kteří pracují buď na hlavní pracovní poměr nebo na vedlejší pracovní poměr.
Všichni zaměstnanci jsou podrobeni prohlášení o mlčenlivosti, a to po dobu 10 let od odchodu z naší společnosti.
Naši zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni o povinnostech ochrany osobních údajů, a to minimálně jednou ročně.
Každá osoba, která se dostane k osobním údajům, musí být zaměstnancem podle zákoníku práce nebo s ní musí být sepsána Zpracovatelská smlouva.


PRÁVO NA INFORMACE

Upozorňujeme, že podle Nařízení GDPR zejména celé kapitoly III máte jako subjekt údajů svoje práva. Jedno ze základních práv je právo na:

- PRÁVO ODVOLAT UDĚLENÝ SOUHLAS - článek 13 Nařízení GDPR
Subjekt údajů? má? právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není? dotčena zákonnost zpracováni? vycházejícího ze souhlasu, který? byl dán před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu o tom bude subjekt údajů? informován. Odvolat souhlas musí? být stejně? snadné? jako jej poskytnout.
- INFORMACE A PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM - článek 13 Nařízení GDPR
Právo na informace znamená, že máte právo obdržet informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje. Tato fakta se dozvíte v tomto sdělení, nebo Vám je rádi poskytneme na vyžádání.
- PRÁVO SUBJEKTU ÚDAJŮ NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM - článek 15 Nařízení GDPR
Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.
- PRÁVO NA OPRAVU - článek 16 Nařízení GDPR
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
- PRÁVO NA VÝMAZ ("PRÁVO BÝT ZAPOMENUT") - článek 17 Nařízení GDPR
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat.
- PRÁVO NA OMEZENÉ ZPRACOVÁNÍ - článek 18 Nařízení GDPR
Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování ve vyjmenovaných případech.
- OZNAMOVACÍ POVINNOST OHLEDNĚ OPRAVY NEBO VÝMAZU OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBO OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ - článek 19 Nařízení GDPR
Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.
- PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ - článek 20 Nařízení GDPR
Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci podle uvedeného článku.
- PRÁVO VZNÉST NÁMITKU - článek 21 Nařízení GDPR
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů včetně profilování v souladu s tímto článkem. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
- PRÁVO NEBÝT PŘEDMĚTEM ŽÁDNÉHO ROZHODNUTÍ ZALOŽENÉHO VÝHRADNĚ NA AUTOMATIZOVANÉM ZPRACOVÁNÍ - článek 22 Nařízení GDPR
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
- PRÁVO VZNÉST STÍŽNOST NA ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ - článek 77 Nařízení GDPR
Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno toto nařízení.

V textu jsou uvedeny zjednodušené citace z Nařízení GDPR.

NÁŠ KODEX - ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1) Osobní údaje shromažďujeme výhradně:
- od fyzických osob, které u nás zakoupily zboží nebo produkt
- od fyzických osob, které se u nás zaregistrovali z důvodů, že chtějí v budoucnu zakoupit nějaký produkt nebo od osob, které chtějí využít nějakého našeho zdarma poskytovaného produktu nebo služby
- od fyzických osob, které uvedete jako svoje kontaktní osoby v rámci našeho smluvního vztahu
- od zaměstnanců, spolupracovníků, kontraktorů, dodavatelů, jiných třetích stran
2) Nikdy jsme nezískávali ani nebudeme získávat kontakty nelegální cestou jako například kupováním databází.
3) Námi získané osobní údaje budeme chránit a nebudeme je nezákonně postupovat.
4) Osobní údaje budou ochraňovat naši zaměstnanci, kteří mají podepsánu mlčenlivost a jsou pravidelně proškolování i naši zpracovatelé, kteří pro nás pracují na základě zpracovatelských smluv.
5) Data nebudou předávána mimo EU a nejsou zpracovávána mimo EU.
6) Budeme respektovat veškerá práva subjektu osobních údajů.
7) Výmaz budeme realizovat bezodkladně, data budou anonymizován
8) Plníme dle článku 13 Nařízení GDPR informační povinnost.

BREWERY INNOVATION S.R.O.
IČ: 06565379
DIČ: CZ06565379
Roháčova 145/14
130 00 Praha 3, Žižkov
Identifikační číslo provozovny: 1013253396

Provozovatel:

BREWERY INNOVATION S.R.O.
IČ: 06565379
DIČ: CZ06565379
Roháčova 145/14
130 00 Praha 3, Žižkov
Identifikační číslo provozovny: 1013253396
Číslo účtu: 115-5500780237/0100

Navigace

Sociální sítě a kontakty

 • facebook
 • instagram
 • tiktok
 • receiver
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • location

Pokračovat ve čtení

Rezervace

Provozovatel:

BREWERY INNOVATION S.R.O.
IČ: 06565379
DIČ: CZ06565379
Roháčova 145/14
130 00 Praha 3, Žižkov
Identifikační číslo provozovny: 1013253396
Číslo účtu: 115-5500780237/0100

Navigace

Sociální sítě a kontakty

 • facebook
 • instagram
 • tiktok
 • receiver
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • location

Pokračovat ve čtení

Kontakty

Penzión je součástí areálu Autokempu KRISTÝNA a. s.

Náš wellness penzion Kristýna je otevřen celoročně. Ubytování zajišťuje obsluha restaurace.

Online rezervace

Adresa

Žitavská 745,
463 34 Hrádek nad Nisou
Česká republika
 • Rezervace:

 • Ubytování na místě:

  +420 608 218 493
 • E-mail:

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aktuální otevírací doba restaurace

pondělí - neděle

11:00 – 20:00

 • snídaně

  8:00 - 10:00
 • obědy

  11:00 -13:00 hodin (mimo červenec a srpen)
 • večeře

  17:00 - 19:00 hodin (červenec a srpen pouze pro ubytované v penzionu)

Rezervace

Rezervace: +420 774 595 760
Ubytování na místě: +420 608 218 493

50.8623,14.8246

Penzion a wellness Kristýna

Žitavská 745, 463 34 Hrádek nad Nisou

Provozovatel:

BREWERY INNOVATION S.R.O.
IČ: 06565379
DIČ: CZ06565379
Roháčova 145/14
130 00 Praha 3, Žižkov
Identifikační číslo provozovny: 1013253396
Číslo účtu: 115-5500780237/0100

Navigace

Sociální sítě a kontakty

 • facebook
 • instagram
 • tiktok
 • receiver
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • location

Pokračovat ve čtení

Tipy na výlety

Prohlédněte si naše

Tipy na výlety v okolí

Hledat podle zaměření

Filtr vyhledávání

Výlety a cíle nejen v okolí

 • Parním vlakem na hrad Oybin

  zdroj: zittauer-schmalspurbahn.de

  Vážení návštěvníci Žitavských hor, milé rodiny a milí fanoušci železnice, na jihovýchodě Saska, na česko-polské hranici, se nachází nejmenší středohoří Německa – Žitavské hory. Malebné pískovcové skalní formace a pohádkové horské vísky se zde snoubí s podstávkovými chaloupkami.

 • Trojmezí u Hrádku nad Nisou

  zdroj: kudyznudy.cz

  Trojmezí – místo, kde se setkávají hranice tří států. Na mapě Evropy jich najdeme desítky. Česko – německo – polské Trojmezí leží na soutoku Lužické Nisy a Oldřichovského potoka. Státní hranice vedou středem obou toků. Nachází se necelé 2 km od centra Hrádku nad Nisou a nedaleko německé Žitavy.

 • Hrad Grabštejn

  zdroj: kamnavylet.cz

  Nedaleko od Liberce a hranice České republiky s Polskem a Německem se k nebi vypíná hrad Grabštejn. Původní gotický hrad, zvaný Grafenstein, byl na místě dnešního Grabštejna založen ve 13. století. V 16. století prošel hrad rozsáhlou přestavbou na renesanční zámek, na počátku století 19. byl nedaleko od něj vystavěn takzvaný Nový hrad. Dnes je Grabštejn ve vlastnictví státu a od 90. let je otevřen pro veřejnost.

 • Scholzeho větrný mlýn v Hrádku nad Nisou

  zdroj: kudyznudy.cz

  Mlýn holandského typu postavil v letech 1842 – 1843 tesař Josef Schulz. Vystřídalo se zde mnoho mlynářů, v 90. letech 19. století z něj byla odstraněna křídla a poté došlo k přestavbě na seník. Dnes je mlýn opraven a slouží jako rekreační objekt.

 • Skalní vyhlídka Popova skála u Hrádku nad Nisou

  zdroj: kudyznudy.cz

  Rozlehlá vrcholová skála izolovaného pískovcového vrchu leží na východním okraji Lužických hor nedaleko Hrádku nad Nisou.

 • Jizerská magistrála – ráj pro běžky i pěší turistiku

  zdroj: kudyznudy.cz

  Jizerská magistrála patří k nejoblíbenějším běžkařským trasám v republice. Chráněná krajinná oblast nabízí mimořádný zážitek rekreačním i závodním běžkařům, kteří si mohou vybrat z několika základních tras. K nejkrásnějším patří okolí Kristiánova, Bedřichova, Nové Louky a Jizerky.

 • Pěší výlet z Bedřichova na Královku

  zdroj: kudyznudy.cz

  Jizerskými horami můžete putovat na kole i pěšky,a to třeba i s kočárkem. Spousta kvalitních cest uprostřed nádherné přírody jsou zárukou skvělých výletů. Výlet z Nové Louky do Bedřichova v délce 11 km je zajímavým tipem pro rodiny s dětmi, trasa se řadí ke středně náročným.

 • Zámek Lemberk

  zdroj: kamnavylet.cz

  V severních Čechách v okrese Liberec najdou návštěvníci v Jablonném v Podještědí zámek Lemberk. Už v polovině 13. století tady stával hrad, v 16. století přestavěný na renesanční zámek, později doplněný o několik přístaveb.

 • Bílé kameny

  zdroj: kamnavylet.cz

  Bílé kameny (též. Sloní kameny) jsou izolovaná skupina výrazných asi 20 metrů vysokých skal na úpatí vrchu Vysoká - přibližně 1 kilometr severně od obce Jítrava. Díky příměsi kaolinitu mají pískovcové skály nápadně bílou barvu a oblé tvary, čímž připomínají hřbety odpočívajících obřích slonů. V jedné ze skal najdeme i 4 metry dlouhý skalní tunel.

 • Skiareál Ještěd – hory za rohem

  zdroj: kudyznudy.cz

  Skiareál Ještěd – to pravé místo pro aktivní trávení volného času, vhodné pro individuální sportovce i rodiny s dětmi. Přijeďte k nám tramvají z centra Liberce nebo autem z Prahy za pouhou hodinku. Lyžařské středisko je položeno ve výšce 540 až 1012 metrů nad mořem.

 • Skiareál Waltersdorf

  zdroj: ceskehory.cz

  Německý skiarál nácházející se poblíž města Zittau (Žitava), nabízí 3 vleky a 9 sjezdovek. Na své si přijdou i vyznavači bobování, pro které jsou zde připraveny 3 speciální tratě.

 • Lyžařský areál Severák v Hraběticích

  zdroj: kudyznudy.cz

  Lyžařský areál Severák je nejchladnějším místem v Jizerských horách. Sjezdové tratě jsou vhodné především pro rodiny s dětmi. Pro nejmenší návštěvníky také areál významně rozšířil své služby.

 • Bedřichov

  zdroj: kudyznudy.cz

  Časy, kdy byl Bedřichov jen zapadlou osadou uprostřed Jizerských hor připomíná už jen řada dřevěných a kamenných lidových chalup. Dnes jde o oblíbenou oblast pro letní i zimní rekraci, kterou proslavil především dálkový lyžařský běh Jizerská padesátka.

Provozovatel:

BREWERY INNOVATION S.R.O.
IČ: 06565379
DIČ: CZ06565379
Roháčova 145/14
130 00 Praha 3, Žižkov
Identifikační číslo provozovny: 1013253396
Číslo účtu: 115-5500780237/0100

Navigace

Sociální sítě a kontakty

 • facebook
 • instagram
 • tiktok
 • receiver
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • location

Pokračovat ve čtení